TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ Turkish Society of Cardiovascular Surgery

26 Nisan 2014 tarihli 28983 sayılı Resmi gazete’de yayımlanan

Ana Sayfa > 26 Nisan 2014 tarihli 28983 sayılı Resmi gazete’de yayımlanan

Sayın Üyelerimiz,

Tıp Fakültesi Dekanlıklarınca ana bilim dalı başkanlarına 26 Nisan 2014 tarihli 28983 sayılı Resmi gazete’de yayımlanan "Tıbta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliği" ile ilgili bilgilendirme yazısı gönderilmiştir. Ancak yönetmeliğin ekinin (uzmanlık dalları ve yan dallar) eski yönetmelik olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle ekteki yönetmeliğin bu kısmının hükmü yoktur. 26 Nisan 2014 tarihli 28983 sayılı Resmi Gazete incelendiğinde böyle bir ekin olmadığı görülecektir. Şu anda yürürlükte olan uzmanlık ana ve yan dalları ile eğitim süreleri 1219 sayılı Kanunun ekinde yer alan tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık dalları ve eğitim sürelerine dair ek-1, ek-2 ve ek-3 sayılı çizelgelerde belirtildiği şekildedir.

Sadece kanunda açıkça isimlerine yer verilen ana ve yan dallarda uzmanlık eğitimi verilmekte olup kanunda sayılanlar haricinde uzmanlık tanımlanmasına hukuken imkan bulunmamaktadır (Konu bakanlık hukuk müşavirlerince de görüşülüp teyid edilmiştir). Bir uzmanlık dalında eğitim verilebilmesi için o uzmanlık dalının mezkur Kanunda tanımlanmış olması şarttır. Kaldı ki 26 Nisan 2014 tarihli 28983 sayılı resmi gazetede yayınlanan tıbta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yönetmeliğinde periferik damar cerrahisi uzmanlık dalı tanımlaması bulunmamaktadır.

Özellikle üniversite hastanelerindeki hocalarımızın dekanlık bazında konuyu yakınen takip etmeleri ve gerekirse dekanlıkların bu konu hakkında bilgilendirilmesi önemlidir.

Bilgilerinize sunulur

Prof.Dr.Ali GÜRBÜZ
TKDCD Başkan
Prof.Dr. A.Rüçhan AKAR
TKDCD Genel Sekreter