Anasayfa Arama Üye Girişi Üye Ol İletişim
TKDCD

Madde 1. TKDCD ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ

Bu yönetmeliğin amacı, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) üyelerini ilgilendiren konularda oluşturulacak çalışma gruplarının kuruluş biçimlerini, çalışma yöntemlerini, görev ve yetkilerini belirlemektir.

Madde 2. ÇALIŞMA GRUPLARININ KURULUŞ AMACI

Kalp ve Damar Cerrahisi branşının kapsadığı tüm kalp ve damar hastalıkları ve tedavileri ile ilgili belirlenmiş alanlarda bilgi üretmek, paylaşmak, araştırmalar yapmak ve toplum bilgilendirmeye yönelik çalışmaların üyelerin katkısı ile yapılmasını yapmaktır.

Madde 3. ÇALIŞMA GRUPLARININ GÖREV VE HEDEFLERİ

Çalışma grupları 2023-2025 dönemi için sırası ile gerçekleştirilmesi beklenen görev ve hedefler şu şekildedir;

3.1 Kalp ve damar sağlığı, hastalıkları ve tedavileri ile ilgili toplumu bilgilendirmek için Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği tarafından dernek resmi iletişim kanallarından yayınlanmak ve dernek üyelerinin de katkısını sağlamak üzere bilgilendirici metinler ve bilgi kaynakları hazırlamak

3.2 Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği tarafından belirlenmiş Farkındalık Günleri için toplum bilgilendirici projeler üretmek

3.3. Kalp ve Damar hastalarının doğru sevk ve yönlendirme ile doğru teşhis ve tedaviye en hızlı erişimlerini sağlamak üzere diğer tıp branşları ile ortak çalışmalar geliştirmek için çalışmak

3.4 Konuları ile ilgili Yeterlik Kurulu yazılı sınavları ve asistan sınavlarında kullanılmak üzere soru havuzuna soru desteği sağlamak

3.5 Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği tarafından düzenlenecek toplantılar için dernek Yönetim Kurulu’nun talep edeceği bilimsel oturum ve kurs içeriklerini hazırlamak

3.6 Çalışma grubunun konuları ile ilgili tüm medya alanlarında yanlış bilgilendirme, yanıltıcı reklam, etik olmayan içerik ile ilgili haber ve paylaşımları gözlemler ve tekrarlayan davranışları TKDCD Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek, dernek yönetim kurulunun bu konuda görüş istemesi halinde kurul olarak görüşlerini yazılı olarak iletmek

3.7 Dernek Yönetim Kurulu tarafından konularıyla ilgili olarak resmi makamlara iletilmek üzere görüş istenen konularda yazılı görüş bildirmek

3.8 Tüm bu faaliyetler TKDCD Yönetim Kurulu’nun bilgisi ve onayı ile yapılır. Bu görevler arasında TKDCD Yönetim Kurulu’nun dönem hedeflerine uygun şekilde öncelik verilir. Bu görevler arasında 2023-2025 dönemi için öncelik sırası yukarıda sıralanmış olduğu şekildedir.

Madde 4. ÇALIŞMA GRUPLARININ ÇALIŞMA BİÇİMİ

4.1 Çalışma Grupları Madde 3’te belirlenen görevleri Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu’nun bilgisi ve onayı kaydıyla yürütür.

4.2 Çalışma grupları için Kardiyak, Vasküler ve Konjenital Koordinatörlük mekanizması kurulmuştur. Çalışma Grupları, Yürütme faaliyetlerinin bir bütünlük içerisinde seyretmesi, planlama ve aktivitelerin Ulusal Vasküler Cerrahisi Derneği, Fleboloji Derneği ve Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği faaliyetleri ile ortaklaştırılmasını sağlamak amacı ile Grup Koordinatörlerinin kolaylaştırıcılığında çalışırlar.

4.3 Kardiyak çalışma grupları için bir koordinatör, vasküler çalışma grupları için bir koordinatör, çocuk kalp ve damar cerrahisi çalışma grubu için ise bir koordinatörler kurulu görevlendirmesi dernek yönetim kurulu tarafından yapılır. Koordinatörler, yönetim kurulu adına çalışma grupları çalışmalarına katılır, farklı grupların farklı çalışmalarını ortaklaştırmak, yönetim kurulu faaliyetleri ve hedefleri ile bütünleştirmek ve bahsedilen diğer dernekler ile çalışma ortaklığını sağlamak görevini üstlenirler.

4.4 Çalışma grupları bu kapsamda yürütecekleri çalışmalar için gerekli bütçe veya her türlü desteği Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği kapsam ve koşullarda altında gerçekleştirir. Ek olarak sağlanacak her türlü destek için dernek yönetim kurulunu onayı istenir.

Madde 5. ÇALIŞMA GRUBUNUN YAPISI

5.1. Çalışma Grubu; yürütme kurulu ve üyelerden oluşur. Çalışma grubu üyeliği, kalp ve damar cerrahisi uzmanı ya da asistanı olmak ve TKDCD dernek üyesi olmak koşulu ile mümkündür. Yürütme kurulu ise ilgili çalışma grubu üyeleri arasından TKDCD Yönetim Kurulu tarafından atanmış 4 yönetici ve ilgili çalışma grubu üyeleri arasından üyelerin oyları ile seçilen 5 üye olmak üzere toplam 9 kişiden oluşur.

5.2. Çalışma Grubu Üyeliği: Çalışma grubu üyelik işlemlerini çalışma grupları ve dernek adına dernek sekreterliği yürütür. Çalışma grubu üyesi olmak için TKDCD üyesi olmak gereklidir. Dernek üyeleri, Çalışma Gruplarından en fazla 4 tanesine üye olabilirler. Bu başvurular www.tkdcd.org adresi üzerinden elektronik olarak yapılır. Çalışma grupları üyelik başvuruları tüm zamanlar açık tutulur. Üyeler istedikleri çalışma gruplarına üye olma, üyelikten çıkma işlemlerini istedikleri zaman yapabilirler. Bunun tek istisnası olarak çalışma grupları yürütme kurulu üyeliği seçimlerinin yapılacağı gün ve saatten 48 saat önce üyelik işlemleri geçici olarak durdurulur, üyelik başvuruları ve çalışma grubu üyeliği değiştirme işlemi yapılamaz. Dernek yönetim kurulu sekretaryası aracılığı ile çalışma grubu üyelik işlemlerini tamamlar ve güncel tutar, yürütme kurulu seçimlerinden önce üye listesini elektronik oylama için hazır hale getirir. Çalışma grubu üyeleri çalışma gruplarının üreteceği projelere katkı verir, aktif olarak görev alır. Çalışma grubu yürütme kurulu üyeliği için aday olabilirler. Çalışma grubu üyeleri çalışma grubu yürütme kurulu üyeliği seçimleri için oy verme hakkına sahiptirler. Üyesi oldukları her 4 çalışma grubu için oy verebilirler.

5.3. Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Çalışma grupları yürütme kurulları yürütme kurulu yöneticileri ve yürütme kurulu üyelerinden oluşur. Çalışma grubu yürütme kurulları Madde 3’te belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden sorumludurlar. Bu görevleri yerine getirirken öncelikle çalışma grubu üyeleri olmak üzere görüş ve önerileri dikkate alır, görev paylaşımlarında çalışma grubu üyelerini kapsayıcı olmayı öncelerler. Her bir Çalışma grubu yürütme kurulu, TKDCD Yönetim Kurulu tarafından atanmış 4 yönetici ve ilgili çalışma grubu üyeleri arasından üyeler tarafından seçilmiş 5 yürütme kurulu üyesinden oluşur. Kurul yöneticileri çalışma grubunun görevlerinin yerine getirilmesinden sorumludurlar. Bu görevleri yürütme kurulu üyeleri ile birlikte gerçekleştirirler. Çalışma grupları yürütme kurulları yürütme kurulu yöneticilerinin belirleyeceği iş planı çerçevesinde yukarıda tanımlanan usuller gözetilerek çalışır. Çalışma grubu Koordinatör ve Yürütme Kurulu’nun görev süresi iki (2) yıldır. Çalışma grubu koordinatörleri ve yürütme kurulu üyeleri en çok 2 dönem görev yapabilir. Çalışma grubu yürütme kurulu yöneticileri ve üyeleri kalp damar cerrahisi ile ilgili başka bir dernek ya da vakıfta yöneticilik veya düzenleme kurulu üyeliği yapamazlar. Yeni bir çalışma grubu kurulduğunda kurucu yürütme kurulu TKDCD Yönetim kurulu tarafından atanır. Atanmış Kurucu Kurulun görev süresi diğer çalışma gruplarının dönem süresi bitimine kadardır. Bu süre en çok 2 dönem kuralına dahil edilmez.

5.4. Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyelik Seçimleri Çalışma grubu yürütme kurulu üyelik seçimleri takvimi ve usulleri TKDCD Yönetim kurulunca belirlenmek kaydıyla her iki yılda bir elektronik oylama şeklinde yapılır. Adaylık başvuruları TKDCD web sitesi olan www.tkdcd.org adresinden online olarak yapılır. Online başvuru sistemi Çalışma Grubu Seçimlerine en geç 14 gün kala açılır. Üyeler sadece bir çalışma grubu yürütme kurulu üyeliği adaylığı için başvuruda bulunabilir. Çalışma grubu yürütme kurulu üyeliği adaylıkları çalışma grubu seçimlerinden 3 gün önce sona erer. Her bir çalışma grubu kendi grubu için aday olanlar arasında elektronik ortamda gizlilik esası ile seçim yapar. En çok oy alan 5 kişi yürütme kurulu üyeliğine hak kazanmış olur. Oy eşitliği halinde kura yöntemine başvurulur. Görevi almaktan vazgeçen aday varlığında, bir sonraki en çok oy alan kişiye görev verilir. Herhangi bir çalışma grubu yürütme kurulu için yeterli sayıda aday çıkmaz ise, eksik kalan üyeliklere TKDCD Yönetim Kurulu tarafından atama yapılır.

Madde 6. ÇALIŞMA GRUBUNUN KAPATILMASI

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu, Çalışma Grupları Yönetmeliği’ne aykırı çalışan ya da çalışmaları yeterli bulunmayan bir çalışma grubunu görevden alabilir. Böyle bir durumda iki ay içinde çalışma grubu seçimleri yapılarak yeni yönetim kurulu seçilmesi sağlanır.

Madde 7. TKDCD yönetim kurulu gerekli gördüğü takdirde Çalışma Grupları Yönetmeliği ile ilgili değişiklikler yapabilir.

Madde 8. Bu yönetmelik 17 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe girer. Yürürlüğe girmesinin ardından en geç üç ay içerisinde çalışma grupları yürütme kurulu seçimleri yapılır.

 


Kardiyak Çalışma Grupları:

Koroner Revaskülarizasyon

Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi

Kapak Hastalıkları

ECMO

Aort

Kardiyovasküler Medikal Tedaviler ve Koruyucu Hekimlik

Kardiyopulmoner Perfüzyon Sistemleri

Kalp Yetmezliği Cerrahisi

 

Vasküler Çalışma Grupları:

Periferik Arter Hastalıkları

Venöz ve Lenfatik Hastalıklar

Damar Erişimi

Kardiyovasküler Yara Bakım

 

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Çalışma Grupları:

Neonatal ve kritik konjenital kalp hastalıkları çalışma grubu

Pediatrik yapay dolaşım sistemleri, ECMO ve transplantasyon çalışma grubu

Minimal invaziv girişimler çalışma grubu

Erişkin konjenital kalp cerrahisi çalışma grubu

Çok merkezli çalışmalar ve kalite iyileştirme çalışma grubu