GİRİŞ
Türkiye?de Kalp ve Damar Cerrahisi alanında uzmanlık eğitimini düzenleyen Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Yeterlik Kurulu, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği yönetim kurulu tarafından, dernek yürütme kurulu ile eşgüdüm içerisinde çalısan, özerk, kar amacı gütmeyen bir belgelendirme kurulu olarak kurulmustur.
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Yeterlik Kurulu çalısmaları dernek bütcesinden finanse edilir.
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernegi (TKDCD) yönetim kurulundan bir üye yeterlik yürütme kurulunda görev alır. Bu üye diger görevlerin yanı sıra dernek yönetim kurulu ve yeterlik kurulu iliskilerinde esgüdümden sorumludur.
Bu kurulun çalısma ilkeleri Tababet Uzmanlık Tüzügü ve Türk Tabipleri Birligi (TTB) ?UDKK (Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu) ve UYEK (Ulusal Yeterlik Komitesi) yönergeleri ile uyumludur.

GENEL KONULAR

1- Tanım: Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Yeterlik Kurulu, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği?nin tüzük amaçları doğrultusunda çalışan özerk bir yan kuruluşudur.
2- Amaçlar: Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği?nin ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Yeterlik Kurulunun bu temel amaçlar dogrultusunda hedefleri şunlardır;
2.1- Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlık eğitiminin ulusal standartlarını oluşturmak ve geliştirmek, aynı zamanda uzmanlık eğitimindeki ?yeterlik? ve eğitim birimlerinin temel ilkelerini olusturmak.
2.2- Uzmanlık eğitimi süresi boyunca islenmesi gereken kuramsal ve uygulamalı egitim programının (kuramsal egitim için çekirdek müfredat ve uygulamalı egitim için en az yapılması beklenenler) hazırlanmasını saglamak.
2.3- Uzmanlık öğrencisinin eğitim süresi boyunca öğrenmesine yardımcı olmak üzere, iç ve dış izleme, denetleme ve degerlendirmede esas alınacak ?asistan karnesi? gibi egitsel araçların olusmasını ve kullanımını saglamak.
2.4- Uzmanlık eğitimi veren kurumlarda hizmetin hacmi ve çesitliligi, egitici ve tıbbi personelin sayı ve yetkinligi, alt yapının (sağlık hizmeti ve egitim açılarından) yeterliligi, sağlık hizmeti sunumunun organize ve sistematik olması, egitim ortamının uygunlugu, tatmin edici bir teorik ve pratik egitim programının uygulanması, araştırma olanakları açılarından rehber bilgiler ve standartlar olusturulması, eğitim birimlerinin gönüllülük temelinde ziyaret edilmesi ve sözü edilen konuların güncel sınır ve ölçütlerini belirlemek.
2.5- Uzman hekimlerin mesleki bilgi ve uygulamalar açısından yeterliklerini sınamak.
2.6- Uzmanlık yeterlik belgesi vermek.
2.7- Eğiticilerin, uzmanlık öğrencilerinin ve yeterlik belgesine sahip uzmanların eğitim ve gelişiminin sürekliliğini saglamak üzere Kalp ve Damar Cerrahisi alanındaki eğitim programlarına katılımını özendirmek, izlemek, yeniden belgelendirme çalısmaları yapmak.
2.8- Uzmanlık eğitiminde olusturulan ulusal ?yeterlik belgelendirmesi? standartlarının uluslar arası ölçütlere uygunlugunu saglamak.

3. Çalışma ilkeleri
3.1- Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneğinin özerk bir çalısma organıdır.
3.2- Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği tarafından ve dernek bütcesinden finanse edilir.
3.3- TKDC Yeterlik kurulunun temel çalışma alanları, tamamen gönüllülük temelinde, uzmanların yeterlik belgelendirmesi/yeniden belgelendirmesi ve egitim kurumlarının / birimlerinin / uzmanlık egitimi programlarının belirlenmesidir.
3.4- TKDC Yeterlik Kurulu tüm çalısmalarında kamu yararını gözetir ve toplum sağlığının gelistirilmesini/iyilestirilmesini hedefler.
3.5- TKDC Yeterlik Kurulu tüm çalısmalarında standartların ve süreclerin açıklık, eşitlik ve adalet ilkelerine dayanmasını sağlar.

KURUL ve KOMİSYONLAR
4- Kurulun Yapısı: Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Yeterlik Kurulu aşağıdaki organlardan olusur;
4.1- Genel Kurul
4.2- Yürütme Kurulu
4.3- Denetleme Kurulu
4.4- Yeterlik Sınav Komisyonu
4.1- Genel Kurul:
Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlık alanında TKDC yeterlik belgesi almış her uzman TKDCYK Genel Kurulunun doğal üyesidir. Genel Kurul üyeliliğinin geçerli olması için üyenin Türk Kalp ve Damar
Cerrahisi Dernegi üyesi olması ve aidatını düzenli ödüyor olması gereklidir. Yeterlik Genel Kurulu, dernegin tercihen ulusal kongresi sırasında, en az iki yılda bir toplanır ve TKDC Yeterlik Kurulunun ana karar organıdır.

Genel Kurulun görevleri
4.1.1- Gerektiginde "yürütme kurulu yönergesi" hakkındaki degisiklik önerilerini görüşmek, tartışmak ve açık oylama ile sonuçlandırmak,
4.1.2- Yürütme Kurulu (YK) ve Denetleme Kurulu (DK)?nu 3 yıllık bir dönem için seçmek, önerilerde bulunmak ve gerekli kararları almak,
4.1.3- YK çalısma raporunu ve DK raporunu görüşmek,
4.1.4- Gereği halinde yeni kurul ve komisyonların olusturulmasını görüşmek, karar almak, seçmek, yetkilendirmek.
4.2Yürütme Kurulu:
Yeterlik Genel Kurulunca seçilen, yeterlik ile ilgili görevleri yürüten kuruldur.
4.2.aAdaylık esasları:
Uzmanlıkta 10 yılını tamamlamıs, yeterlik belgesi sahibi profesör ve en az 5 yıllık doçent, Eğitim Sorumlusu, kendileri veya diğer genel kurul üyelerinin önerisi ile "yürütme Kurulu" adayı olabilir. Seçimde aday sayısı sınırsızdır. Yeterlik Genel Kurulu üyeleri tarafından kapalı oy ve kurul önünde açık sayım ile, oy çoklugu esasına göre seçilirler. Grup halinde aday gösterilemez.
4.2.b. Seçilecek üye sayısı ve seçimin sekli:
Yürütme Kurulu 9 asil 5 yedek üyeden olusur. Yürütme Kurulunda yer alacak üye sayısı genel kurulda yapılan öneri ve oylama ile degistirilebilir. Genel kurul tarafından 8 asil ve 4 yedek üye seçilir. 1 asil ve 1 yedek üye TKDCD yönetim kurulunca belirlenir ve yürütme kuruluna katılır.
4.2.c. TKDCD yönetim kurulu tarafından belirlenen asil ve yedek üyelerin yeterlik kurulundaki görev süresi iki sekilde biter. Birincisi; yeterlik genel kurulunda yapılan yeni bir seçimden sonra, dernek yönetimi tarafından yeniden tayin edilmezlerse, ikinci sekilde ise; iki genel kurul arasında dernek yönetim kurulu üyeligi sona erdigi takdirde görev süresi otomatik olarak biter. Dernek yeni yönetim kurulu, yeterlik kurulu için yeni asil ve yedek üyelerini belirler.
4.2.d. Yürütme kurulu görev dağılımı ve süresi
Yürütme Kurulunun 9 asil üyesi kurul sonrası yapılan ilk toplantıda, kendi aralarından bir baskan, bir baskan yardımcısı, ve bir sekreter seçerler. Yürütme Kurulu 3 yıllık bir dönem için seçilir. Yürütme kurulu üyeleri 3 dönemden çok görev alamazlar.
Yürütme Kurulu Görevleri:
4.2.1- Yürütme Kurulu, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu ile esgüdüm içerisinde çalısır.Yeterlik Kurulları ve Komisyonların çalısmalarını saglar, izler ve islevlerini düzenler.
4.2.2- Yeterlik Genel Kurul toplantılarına gündem hazırlar, genel kurulu toplar ve çalısma raporu sunar, kurul ve komisyonların öneri ve raporlarını degerlendirir ve karar alır.
4.2.3- Uzmanlık dalı ile ilgili egitim ve uzmanlık alanı konusunda üst kurumlarca talep edilen bilgileri hazırlar, karar alır ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kuruluna sunar.
4.2.4- Yeterlik ile ilgili ileriye yönelik çalısmalar yapar ve yapılanmayı saglar.
4.2.5- Yeterlik sınav tarihlerini, giriş aidatını belirler ve duyurur.
4.2.7- Yeterlik sınavına girmek üzere basvuran adayların başvurularını sınav komisyonu ile beraber değerlendirir ve uygun olanların sınava alınmasını sağlar, sınav listelerini onaylar.
4.2.8- Sınav sonuçlarını duyurur ve belgeleri onaylar.
4.2.9- Belirlenen standartlara ulasamamıs olan eğitim kurumlarını/birimlerini uyarır, öneriler getirir, gelismelerini takip eder ve bu konuda TKDC Dernegi Yönetim Kuruluna, Türk Tabipleri Birligi (TTB) - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) Ulusal Yeterlik Kurulu?na (UYEK) ve uzmanlık tüzüğünde belirtilen diger yetkili üst kurumlara bilgi verir.
4.2.10- Türk Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlarını TTB-UDKK-UYEK ?da ve ilgili diger kurumlarda temsil eder.
4.3- Denetleme Kurulu:
Yeterlik Genel Kurulunca seçilen, aktif egitici kadrosunda bulunan Profesör, Doçent, Eğitim Sorumlusu olan üyeler arasından 3 asil ve 2 yedek üye olmak üzere seçilir. Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi Yeterlik Kurulu yönetim kurulu seçimi ile birlikte yapılır. Bu üyeler en fazla iki dönem için seçilebilir.

Denetleme Kurulunun Görevleri
4.3.1- Yürütme Kurulu icraatını ve kararlarını denetler.
4.3.2- Bu kurul 1. yılsonunda bir ara rapor ve 3 yıllık dönem sonunda kesin rapor hazırlar. Hazırlanan rapor Genel Kurula sunulur.
4.3.3- Alınan kararların ve uygulamaların tüzük, yönetmelik ve yönergelere uygunlugunu denetler.

4.4- Yeterlik Sınav komisyonu:
Aktif eğitici kadrosunda bulunan, yeterlik belgesi sahibi profesör ve en az 5 yıllık doçent, Eğitim sorumlusu arasından seçilen 5 üyeden olusur. Bu üyeler 3 yıl için seçilirler. Yeterlik Sınav komisyonu Yeterlik Yürütme Kurulunca belirlenir.

Yeterlik Sınav Komisyonunun Görevleri:
4.4.1- Yeterlik Sınav Komisyonu görevlerini Yürütme Kurulu ile isbirligi içerisinde yürütür.
4.4.2- Yeterlik sınavına girmek üzere basvuran adayların basvurularını degerlendirir, YK'dan görüş alarak sınav listelerini hazırlar.
4.4.3- Yeterlik sınavlarının yapılacagı zamanları, sınav yöntemlerini, sınav ortamlarını tespit ve organize eder ve gerekli malzemeyi temin eder.
4.4.4- Yeterlik sınavlarının geçerlilik ve güvenilirliklerini en üst düzeye çıkarmak, Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlık alanında toplumun en nitelikli sağlık hizmeti alması ve bu amaçla gerek uzmanlık eğitimi ve gerekse uzmanlık sonrası uzman hekimlerin ögrenme ve sürekli mesleksel gelişim süreclerine yön vermek için aşağıda belirtilen maddelere uygun olarak Yeterlik sınavlarını yapılandırır ve denetimini saglar
? Hazırlanan sınavların (yazılı/çoktan seçmeli sınavlar, yapılandırılmıs sözlü, nesnel örgün (yapılandırılmıs) klinik sınav gibi), uygun yöntemler ve araçlarla sistematik ve rastlantısal hatalardan (hedeflerin ortam ve yöntemlerle uyumsuzluğu, gözlem ve gözlemci farklılıkları v.b.) ve ölçümle ilgili sorunlardan arındırılmış olmasını sağlamak
? Sınavları, yapılan hazırlıklara ve duyurulara uygun olarak geçeklestirmek
? Sınavdan sonra adayların sınav basarımlarını belirlemek ve önceden belirlenen kabul edilebilir minimum basarım düzeyi ile karsılastırarak karar vermek ve yeterlik belgelerinin düzenlemesiiçin YK? ya iletmek.

Yeterlik yönergesinin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.