Anasayfa Arama Üye Girişi Üye Ol İletişim
TKDCD
Derneğin adı "TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ" dir. Merkezi İstanbul, İkametgah adresi Ataşehir Mahallesi, Ataşehir Bulvarı, 48. Ada, Mimoza 2‐2 K:2 D:6 Ataşehir İSTANBUL’dur. Şubesi yoktur.
Gerek ulusal ve gerekse uluslararası, mesleki bilim ve tekniğin gelişmesine katkı ve uygulanabilmesi için destekte bulunmak, bu amaçla mesleki yayımlar, eğitim faaliyetleri yapmak, kalp ve damar cerrahisi standartlarını yükseltmek, kalite ve hasta güvenliğiniön planda tutan organizasyonların oluşumuna öncülük etmektir. Dernek, bu amaçların gerçekleşebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur.
a. Kalp ve damar cerrahisi uzman ve uzmanlık öğrencileri ve kalp damar cerrahisi alanında çalışan yardımcı sağlık personeli için eğitim faaliyetleri düzenlemek, olanaklar dahilinde burs sağlamak ve mesleki koşullarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve mesleki yeniliklerin tanıtılması amacıyla Türkçe ve yabancı ülke dillerinde her türlü bilimsel faaliyetlerde bulunmak.
b. Sürekli mesleki eğitim kapsamında yurt içinde, gerek ulusal ve gerekse uluslararası nitelikte sergiler, konferanslar, kongreler, kurslar ve toplantılar düzenlemek ve bunlara ilgili kişilerin katılımını sağlamak üzere olanaklar dahilinde gerekli bursları sağlamak
c. Kalp damar cerrahisi eğitim standartlarını yükseltmek amacıyla yeterlik kurulu çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
d. Sağlık ile ilgili kurumlar ile yürütülen Avrupa Birliği çalışmalarına tam olarak katılmak ve bu çalışmalarda da uzmanlık dalımızı (Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlık Dalını) temsil etmek, bu uzmanlık dalı ile ilgili faaliyetlerde bulunmak.
e. Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşların uzmanlarımızı veya uzman adaylarımızı ilgilendiren kararları konusunda görüş bildirmek.
f. Tababet Uzmanlık Tüzüğünde yapılacak her türlü değişiklik önerilerinde görüş bildirmek ve bu konuda Sağlık Bakanlığı,YÖK,Türk Tabipler Birliği ve diğer resmi kuruluşlarla işbirliği halinde çalışma yapmak.
g. Yurtiçi faaliyetler için gerekli mali kaynakları oluşturmak ve bu giderleri karşılamak.
h. Yurtiçi ve yurtdışı kalp ve damar cerrahisi ile ilgili mesleki örgütler, dernekler, federasyonlar için gerekli aidatları ödemek, bunlarla bilimsel faaliyetler çerçevesinde işbirliği içinde çalışmak.
i. Olanaklar dahilinde halk sağlığı açısından faaliyetlerde bulunmak, kamu yararına olan her türlü sağlık çalışmalarına katılmak, bu çalışmalara öncülük etmek, maddi giderleri karşılamak.
j. İhtiyacı olan her türlü araç gerece sahip olmak, gayr‐i menkul edinmek, amaçlar doğrultusunda harcanmak üzere gelir getirici gayr‐i menkul edinmek.
k. Yapılacak olan menkul ve gayr‐i menkul bağışları kabul etmek ve bunları amaçları doğrultusunda kullanmak.
l. Dernek faaliyetleri kapsamında gerekli giderleri ve görevlendirilen kişilerin her türlü elzem giderlerini karşılamak.
m. Kamu yararına çalışan dernek özelliği için çalışmalarını sürdürmek ve bu konuda yönetim kurullarını tam yetkili kılmak.
n. Derneğin Tüzüğünde yer alan konularda girişimlerde bulunmak, görüş bildirmek ve yapılacak yasal düzenlemelerde mesleki fayda ve yeknesaklığı sağlamak amacıyla uygulamalara yardımcı olmak ve Derneği ve Dernek üyelerinin tümünü ilgilendiren konularda doğabilecek idari ve kazai ihtilaflara taraf olmak, dava açmak, davaya müdahil sıfatıyla katılmak. o. Kalp ve damar cerrahisi ile ilgili tüm ülkeyi kapsayacak veritabanı oluşturmak için faaliyette bulunmak.
o. Bu çalışmaları gerçekleştirecek vakıf ve müesseseler kurmak.
ö. Kalp ve damar cerrahisi branşında çalışan yardımcı sağlık personeli olan hemşire ve perfüzyonistler için eğitime yönelik toplantılar, kurslar düzenlemek ve bunlara ilgili kişilerin katılımını sağlamak üzere olanaklar dahilinde gerekli bursları sağlamak
p. Tıp fakülteleri öğrencilerinin akademik gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla gerekli eğitim etkinlikleri düzenlemek, öğrencilerin düzenlenen etkinliklere katılımlarını sağlamak ve branşımızı tanıcı faaliyetlerde bulunmak.
r. Kalp ve damar cerrahisi alanında Yeni fikir, buluş, bilimsel araştırmalar için kolaylaştırıcı olmak, olanaklar dahilinde burslar vermek, üretici sektör ve konuyla ilgili diğer branş ve mühendislik bilimleri ile ortaklaşa faaliyetler yürütmek
Dernek dini ve siyasi faaliyette bulunamaz.
Medeni haklarını kullanmaya yetkili olan kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili her hekim ve diğersağlık elemanları derneğeüye olabilir. Üyelik formunu dolduran kişi, formu yönetim kuruluna teslim eder. Yönetim kurulu, üyelik talebini inceler ve otuz gün içerisinde yazı ile sonucu bildirir. Yabancı uyrukluların asil üye olabilmeleri için Türkiye'de oturma izinlerinin bulunması lazımdır. Üyeler diledikleri zaman üyelikten ayrılabilirler.

Derneğin dört türlü üyesi vardır.
a. ASİL ÜYELİK: Göğüs kalp ve damar cerrahisi uzmanları ve kalp ve damar cerrahisi uzmanları asil üye olabilirler.
b. ADAY ÜYELİK: Kalp ve damar cerrahisi uzmanlık eğitimi almakta olanlar aday üye olabilirler. Bu üyelerden uzmanlık eğitimini tamamlayanlar başvurdukları takdirde Yönetim Kurulu kararı ile asil üyeliğe geçirilirler.
c. İLGİLİ MESLEK GRUBU ÜYELİĞİ: Kalp ve damar hastalıkları ile ilgili diğer hekimler ve sağlık elemanları ilgili meslek grubu üyesi olabilirler.
d. ONURSAL ÜYELİK: Kalp ve damar cerrahisi konusunda yurt çapında yada uluslararası alanda çalışma ve çabasıyla tanınmış olanlar, taşınmaz mal bağışlayanlar, derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilir. Türkiye'de oturma izni bulunmayan yabancı kişiler onursal üye olabilirler.

a. Her üye istifa hakkına sahiptir. Her asil üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Aday üyeler, onursal üyeler ve ilgili meslek grubu üyelerinin oy hakkı yoktur. İlgili meslek grubu üyeleri ve onursal üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Aday, ilgili meslek grubu üyeleri ve onursal üyeler genel kurullarda görüş belirtebilirler.
b. Üyeler kişisel bilgilerini güncellemekle sorumludurlar.
c. Üyelikten Çıkarılma: Yönetim Kurulu uygun gördüğü takdirde aşağıdaki sebeplere dayanılarak üyelikten çıkarılmaişlemi uygulanabilir:
   1. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını iki yıl süre ile ödememekte ısrar etmek.
   2. Derneğin onur ve haysiyeti ve çalışmaları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak (Etik Kurulu önerisi ile),
   3. Dernekler yasasına göre derneklere üye olma hakkını kaybetmek.
   4. Dernek üyeliğinden çıkan ya da çıkarılan üye dernek mal varlığı üzerinde hak iddia edemez.
Derneğin organları şunlardır:
a. Genel Kurul
b. Yönetim Kurulu
c. Denetleme Kurulu
d. Etik Kurul
e. Kalp ve Damar Cerrahisi Yeterlik (Board) Kurulu
Genel Kurul iki yılda bir Nisan ayı içerisinde İstanbul'da toplanır. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile aldığı kararla veya dernek asil üyelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılır. Genel Kurulu toplantıya yönetim kurulu çağırır.
a. Çağrı usulü: Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az otuz gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi derneğin internet sayfasında ilan edilmek ve üyenin bildirdiği e-posta adresi ve iletişim numarasına mesaj göndermek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, toplantı yeter sayısı sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. Ancak ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az olamaz.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı ilanının yapıldığı şekilde ikinci ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
b. Toplantı yeri: Genel Kurul toplantıları öncelikle dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır. O ilde yapılmasına engel mucbir durum olması halinde dernek yönetim kurulunun oybirliği ile aldığı kararla başka bir yerde de yapılabilir.
c. Toplantı yeter sayısı: Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.
d. Toplantının yapılış usulü: Toplantı, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Üyeler, Yönetim Kurulunca hazırlanan listelerde isimleri karşılarına imza atarak toplantı yerine girerler. Yeter sayı sağlanmış ise, durum tutanakla tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ile iki katip üye seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Bütün tutanak ve belgeler otuz gün içinde mülki amirliğe intikal ettirilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir.
e. Toplantıda görüşülecek konular: Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Genel Kurul Başkanı gündem başlamadan görüşülmek istenen ek konular olup olmadığını sorar. Gündem konuları görüşülmeye başladıktan sonra yeni konular gündeme eklenemez. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmek istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
f. Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri: Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki tüzük değişiklikleri kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a. Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi.
b. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
c. Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının görüşülmesiyle yönetim kurulunun ibra edilmesi.
d. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
e. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
f. Derneğin feshedilmesi
g. Üyelik başvurusunun reddi yada üyelikten çıkarılma hakkında verilen yönetim kurulu kararına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması
h. Vakıf kurma kararının alınması
Yönetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilen dokuz asil ve beş yedek üyeden oluşur. Bir önceki Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu kararlarında oy verme hakkı olmaksızın yönetim kurulunun doğal üyesidir.
Yönetim Kurulu şu görevleri yapar:
a. Genel Kurul kararlarını uygulamak ve tüzüğün gereğini yerine getirmek.
b. Derneği temsil etmek üzere başkana veya yönetim kurulu üyelerine yetki vermek
c. Faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere çalışma grupları ve benzeri alt gruplar kurmak ve denetlemek, uygun gördüklerini fesh etmek, bu gruplara ait çalışma usul ve esalarını belirlemek , değiştirmek
d. Derneğin gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, derneğe alınacak personel ve bunlara verilecek ücreti saptamak, derneğin bütçesini tertip etmek.
e. Derneğin gelir ve giderleri hakkında karar almak.
f. Yönetim Kurulu, kendi bünyesinden ve/veya üyeler arasından seçtiği komitenin çıkartacağı mesleki neşriyatı yürütmek ve denetlemek.
g. Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.
h. Başkan Yardımcısı veya Genel Sekreterden herhangi birinin görevden ayrılması halinde yönetim kurulu yedek üyesinin katılımını takiben yönetim kurulu kendi arasında yapacağı oylama ile ayrılan kişinin yerine görevlendirme yapar. Başkanın görevden ayrılması halinde, yedek üyenin yönetim kuruluna katılımını takiben Başkan Yardımcı Başkanlık görevini üstlenir. Bu tür durumlarda yeni göreve gelen kişilerin kalan yeni görev süreleri 1 yıldan az ise, bu süre Madde 14’te belirtilen şartlara dahil edilmez.
a. Yönetim kurulu adayları Genel Kurulun yapılacağı toplantının başlamasına en geç onbeş gün kala dernek genel sekreterliğine adaylıklarını yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Şartlara uygun adaylar seçimden 3 gün önce TKDCD web sitesinden ilan edilir.
b. Seçilecek olan yönetim kurulu üyelerinin tespitinde oy çokluğu esas alınacaktır. Oy eşitliği durumunda eşit oy alanlar arasında kura çekimi yolu uygulanacaktır.
c. Sonuçlar neticesinde asil üyeleri takip eden en fazla oy almış beş aday Yönetim Kurulu yedek üyesi (yönetim kurulunun asil üyeliğinden boşalma olursa boşalan asil üyeliğe geçmek üzere) olacaktır.
d. Başkanlık, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreterlik ve yönetim kurulu üyelikleri için ayrı adaylık başvurusu ve seçimi yapılır. Başkan sadece bir dönem (iki yıl) için seçilir ve bu görev bir kez yapılabilir. Başkan Başkanlığını izleyen dönemde Yönetim Kurulunun toplantılarına katılır ancak oy hakkı yoktur.
e. Başkanlık,  Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterliğe aday olmak için en az bir dönem Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olmak gereklidir.
f. Başkan Yardımcılığı en fazla bir, Genel Sekreterlik en fazla iki dönem yapılabilir. Başkan, Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevleri dışında en çok 3 dönem Yönetim Kurulu üyeliği yapılabilir.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçildikten en geç yedi gün içinde ilk toplantısını yaparak görevleri paylaşır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz üç kez katılmayan Yönetim Kurulu üyesi müstafi sayılır ve yerine yedek üyelerden birisi davet edilir. Dernek işlerinin yürütülmesi açısından genel sekreterin tavsiyesi ve yönetim kurulunun onayıyla dernek faaliyetlerine yardım etmek üzere asil üyelerden yeteri kadar kişi genel sekreter yardımcısı olarak görevlendirilebilir.
Denetleme kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Bu kurul gerekli gördüğü zamanlarda ve herhalikarda altı ayı geçmeyen aralıklarla yönetim kurulu faaliyetlerini denetler ve denetleme sonuçlarını gerek gördüğü zamanlarda bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığı zaman genel kurula sunar.
Üyelerin ödeyeceği aidatı belirlemede ve toplamada Yönetim Kurulu yetkilidir.
Derneğimiz konularıyla ilgili (kalp ve damar cerrahisi konuları) her türlü etik konuları görüşmek, karara bağlamak, gerekli takdir, tekdir ve ceza tavsiyelerini ilgili merciye bildirmekle yükümlü bir kuruldur. Etik kurul kararları yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Çalışma düzenini bu kurul tarafından yapılan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yönetmelik belirler. Etik Kurulun şahıslarla ilgili alanı sadece üyelere ait olmayıp mesleği ilgilendiren şahısları da kapsamına ve değerlendirmesine alır. Etik Kurul asil ve yedek üyelerini ve sayılarını Yönetim Kurulu belirler.
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi yeterlik kurulu yönergesi esaslarına göre çalışmalarını düzenler ve TKDCD Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
Derneğin gelirleri şu kaynaklardan sağlanır:
a. Üye aidatı
b. Dernekçe yapılacak olan yayımlar, toplantı ve kongre düzenlenmesi suretiyle elde edilecek gelirler
c. Mal varlığından elde edilecek gelirler
d. Bağış ve yardımlar
e. Yardım toplama mevzuatına uygun olarak temin edilen gelirler. Derneğin dış ülkelerden yardım alabilmesi için İçişleri Bakanlığı'nın izni gereklidir.

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Giderler harcama belgesi ile yapılır. Alındı belgesine bağışta bulunanın açık kimliği ile imzası bulunur. Belgelerin saklama özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreyi ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Bağış ve ödenti toplayacak kişilerin dernek yönetim kurulu bir karar ile belirtir. Bu karar Mülki Amirliği'ne tescil ettirilir.
f. Yıl içinde elde edilen gelirlerin asgari 2/3 ü (en az üçte ikisi) derneğin amaçları doğrultusunda harcanır.
Dernek hiçbir koşulda borçlanma yapamaz.
Dernekte noterden tasdikli aşağıdaki defterler tutulur.
  1. Üye kayıt defteri,
  2. Karar defteri,
  3. Gelen-giden evrak defteri,
  4. Gelir-gider defteri,
  5. Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri,
  6. Demirbaş defteri.
Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Alındı belgesinde bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası toplanır. Belgeleri saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen, daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Bağış ve ödenti toplayacak kişileri, Dernek Yönetim Kurulu bir kararla belirtir ve bu karar mülki amirliğe tescil ettirilir.
 
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3?ü?dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
  • Genel Kurul kararı ile fesh edilmesi: Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Fesih kararı verebilmek için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerden en az 2/3'ünün toplantıya katılması şarttır. Çoğunluk elde edilmezse ikinci defa toplanmak üzere üyeler Madde 13'e göre çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üye sayısı ne olursa fesih konusu görüşülebilir. Fesih hakkındaki kararı, hazır bulunan üyelerin 2/3'ü alır. Derneğin feshi 5 gün içinde Yönetim Kurulu tarafından en büyük mülki amirliğe yazılı olarak bildirilir.
  • Genel Kurul kararı ile Dernek feshedildiğinde malları Türkiye Kızılay Derneği'ne bırakılır.
Dernek kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği veya acz hale düştüğü veya yönetim kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı, dernekler kanununun ilgili maddesinde belirtilen yeter sayının bulunmasının imkan olmadığı sebebi ile üst üste iki olağan genel kurul toplantısı yapılmadığı takdirde kendiliğinden dağılmış olur. Derneğin acz hale düştüğü mahalli mülki amirliğince tespit edilerek karar verilir.
Bu tüzükte gösterilmeyen hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu?nun ilgili maddeleri uygulanır.
Bu tüzük 27 (Yirmi yedi) maddeden ibarettir.

 

 

Tüzüğü pdf formatında indirmek için tıklayınız.

Tarihçemiz için  tıklayınız.

Kurucu üyelerimiz için tıklayınız.